Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của quận Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình năm 2022

Hoàng Bích Nga

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của các quận: Thanh Xuân, Ba Đình, Đống Đa trong năm 2022. 

 Kế hoạch sử dụng đất của quận Thanh Xuân

Theo Quyết định số 195/QĐ – UBND ngày 14/1/2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tổng diện tích đất của quận Thanh Xuân là 917,35 héc-ta. Trong đó, đất nông nghiệp là 7,12 héc-ta toàn bộ là đất bằng trồng cây lâu năm khác. Đất phi nông nghiệp của quận Thanh Xuân là 904,20 héc-ta, gồm 75 héc-ta đất quốc phòng; 10,22 héc-ta đất an ninh; 13,12 héc-ta đất thương mại dịch vụ; 66,42 héc-ta đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và 261,98 héc-ta đất phát triển hạ tầng.

Quận Thanh Xuân có 6,03 héc-ta đất chưa sử dụng. Bên cạnh đó, trong năm 2022, quận Thanh Xuân sẽ thu hồi 3,28 héc-ta đất nông nghiệp (gồm 2,3 héc-ta đất trồng cây hàng năm). Quận cũng thu hồi 7,95 héc-ta đất phi nông nghiệp (trong đó có 5,62 héc-ta đất quốc phòng và 0,13 héc-ta đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; 2,2 héc-ta đất ở tại đô thị).

ke-hoach-su-dung-dat-1-1643252390.jpg
Tổng diện tích đất của quận Thanh Xuân là 917,35 héc-ta.

Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, năm 2022 quận Thanh Xuân chuyển 2,97 héc-ta đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp bằng nguồn đất trồng cây hàng năm khác. Bên cạnh đó, quận Thanh Xuân chuyển đổi 3,61 héc-ta đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang thành đất ở. Trên địa bàn quận có 18 dự án, công trình đang nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 với tổng diện tích 15,15 héc-ta.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo quy định. Trong năm thực hiện, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Trường hợp phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, Ủy ban nhân dân quận tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định. Ủy ban nhân dân quận cũng được giao thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức kiểm tra, giám sát kế hoạch đã được phê duyệt và xử lý các trường hợp vi phạm. Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2022.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Đống Đa

Theo Quyết định số 196/ QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Đống Đa, tổng diện tích tự nhiên của quận là 994,7 héc-ta. Trong đó không có đất nông nghiệp. Trong 994,7 héc-ta đất phi nông nghiệp, có 14,4 héc-ta đất quốc phòng; 3,6 héc-ta đất an ninh; 64,6 héc-ta đất thương mại, dịch vụ; 1,2 héc-ta đất sản xuất phi nông nghiệp và 387,6 héc-ta đất phát triển hạ tầng.
Năm 2022, quận Đống Đa có kế hoạch thu hồi 9,5 héc-ta đất phi nông nghiệp. Trong đó, bao gồm 2,2 héc-ta đất thương mại dịch vụ; 0,23 héc-ta đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra là đất dành cho khu vui chơi, giải trí công cộng, đất ở tại đô thị, xây dựng trụ sở cơ quan, trụ sở của tổ chức sự nghiệp…

ke-hoach-su-dung-dat-2-1643252465.jpg
Tổng diện tích tự nhiên của quận Đống Đa là 994,7 héc-ta.

Theo Kế hoạch, năm 2022, quận Đống Đa sẽ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp là 0,37 héc-ta. Hiện tại trên địa bàn quận có 34 dự án, công trình với tổng diện tích là 29,65 héc-ta.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân quận Đống Đa công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo quy định. Trong năm thực hiện, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Trường hợp phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, Ủy ban nhân dân quận tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định. Ủy ban nhân dân quận cũng được giao thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức kiểm tra, giám sát kế hoạch đã được phê duyệt và xử lý các trường hợp vi phạm. Ủy ban nhân dân quận Đống Đa báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2022.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Ba Đình

Quyết định số 192/ QĐ – UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Ba Đình cho biết, quận này có 920,76 héc-ta đất tự nhiên. Trong đó có 1,66 héc-ta đất nông nghiệp gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác. Đất phi nông nghiệp của quận Ba Đình là 916,29 héc-ta. Bao gồm 41,26 héc-ta đất quốc phòng; 5,46 héc-ta đất an ninh; 33,72 héc-ta đất thương mại, dịch vụ và 22,56 héc-ta đất sản xuất phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, quận Ba Đình có 317,40 héc-ta đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đất chưa sử dụng tại quận Ba Đình là 2,81 héc-ta.

Năm 2022, theo Kế hoạch thu hồi các loại đất, quận Ba Đình sẽ tiến hành thu hồi 0,27 héc-ta đất nông nghiệp, bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm. Đất phi nông nghiệp thu hồi theo Kế hoạch là 12,13 héc-ta gồm đất thương mại, dịch vụ 3,69 héc-ta; đất sản xuất phi nông nghiệp 0,85 héc-ta và đất phát triển hạ tầng 0,78 héc-ta.

ke-hoach-su-dung-dat-3-1643252390.jpg
Quận Ba Đình có 920,76 héc-ta đất tự nhiên.

Quận Ba Đình có Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 là 0,27 héc-ta đất nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang thành đất ở.

Trên địa bàn quận Ba Đình hiện có 47 dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 với tổng diện tích là 28,40 héc-ta.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân quận Ba Đình công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo quy định. Trong năm thực hiện, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Trường hợp phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, Ủy ban nhân dân quận tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định. Ủy ban nhân dân quận cũng được giao thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức kiểm tra, giám sát kế hoạch đã được phê duyệt và xử lý các trường hợp vi phạm. Ủy ban nhân dân quận Ba Đình báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2022.