Đất DRM là đất gì? Có thể chuyển mục đích sử dụng của đất được không?

Nguyễn Thị Huyền Trang

Đất DRM là ký hiệu của đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác trên bản đồ. Vậy đất DRM có được chuyển nhượng cho tặng hay chuyển mục đích sử dụng hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề trên qua bài biết sau đây.

Đất DRM là đất gì?

dat-drm-1-1650032620.jpg
Đất DRM là đất gì? Đất drm

Đất "DRM" là ký hiệu của đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác (tức không phải đất trồng lúa), thuộc nhóm đất nông nghiệp theo phân loại đất đai tại Điều 10 Luật Đất đai năm 2013.

Tại Thông tư 28/2004/TT-BTNMT có giải thích về khái niệm đất trồng cây hàng năm như sau: 

“Đất trồng cây hàng năm là đất chuyên trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch không quá một (01) năm kể cả đất sử dụng theo chế độ canh tác không thường xuyên, đất cỏ tự nhiên có cải tạo sử dụng vào mục đích chăn nuôi; bao gồm đất trồng lúa, đất cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác.”

Theo đó thì đất DRM là loại đất trồng các cây hàng năm, trừ cây lúa. Những cây trồng canh tác trên đất có thời gian phát triển ngắn, không quá 01 năm hoặc các trường hợp cụ thể khác đã được thông tư hướng dẫn.

Thời hạn sử dụng đất DRM

Thời hạn sử dụng của đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác DRM phụ thuộc vào hình thức sử dụng. Theo quy định tại các điều 125, 126 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 9 của Thông tư 28/2014/TT-BTNMT, thời hạn này được xác định như sau:

Đối với đất trồng cây hàng năm mà cá nhân, hộ gia đình được nhà nước giao đất và công nhận quyền sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Khi hết thời hạn mà được nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nếu người dân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét cho tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn là 50 năm tiếp.

Đối với đất trồng cây hàng năm DRM được Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân thuê thì thời hạn cho thuê là không quá 50 năm. Nếu đến thời điểm hết thời hạn cho thuê nêu trên mà người dân vẫn có nhu cầu tiếp tục thuê thì sẽ được Nhà nước xem xét và quyết định cho tiếp tục thuê đất.

Đối với trường hợp tổ chức được Nhà nước cho thuê đất, giao đất thì sẽ được xem xét và quyết định trên cơ sở dự án đầu tư đã được phê duyệt hoặc dựa trên đơn xin giao đất của tổ chức đó.

Tuy nhiên, để đảm bảo được tiếp tục sử dụng mảnh đất trồng cây hàng năm khi hết hạn sử dụng thì bạn có thể làm thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất hoặc làm thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất trồng cây hàng năm của hộ gia đình, cá nhân.

Trình tự thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất trồng cây hàng năm khi hết thời hạn

Theo quy định pháp luật, trường hợp cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Bước 2: UBND cấp xã của nơi có đất sẽ thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xác nhận việc cá nhân, hộ gia đình đó đang trực tiếp sử dụng đất đó để sản xuất trồng cây hàng năm và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đó, UBND xã chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ và xác nhận thời hạn mà cá nhân, hộ gia đình được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn đã được pháp luật quy định. Sau đó tiến hành việc điều chỉnh và cập nhật vào hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai đồng thời trao lại Giấy chứng nhận cho hộ cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất hoặc gửi thông qua UBND xã.

Chú ý: Việc gia hạn thời gian sử dụng đất cần phải thực hiện trước khi hết hạn ít nhất 06 tháng.

Có được chuyển nhượng, tặng cho đất DRM không?

dat-drm-2-1650032619.jpg
Có được chuyển nhượng, tặng cho đất DRM không?

Để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, căn cứ theo Khoản 1, Khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất phải đáp ứng những điều kiện cơ bản sau:

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đất không có tranh chấp.

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

- Trong thời hạn sử dụng đất.

- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Ngoài ra, đất DRM là đất nông nghiệp, vì thế để chuyển nhượng đất DRM cần phải thỏa mãn những điều kiện sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

… b) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác;

c) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;…”

Có thể chuyển đổi mục đích sang thổ cư cho đất DRM được không?

Căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm thuộc vào nhóm đất nông nghiệp sang đất thổ cư nằm trong trường hợp phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Nghĩa là khi muốn chuyển mục đích sử dụng đất DRm sang đất thổ cư cần phải làm đơn gửi lên UBND cấp huyện tại nơi có đất (huyện, quận, thị xã hoặc thành phố thuộc tỉnh) để cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

Trường hợp chuyển đổi mục đích khác cho đất DRM

Cũng theo Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm, đều cần phải có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì mới thực hiện chuyển đổi.

Đồng thời, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được căn cứ trên kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương, theo từng địa phương sẽ có phương án sử dụng đất khác nhau. Khi xin chuyển mục đích sử dụng đất của gia đình, cá nhân từ đất nông nghiệp sang xuất sản xuất kinh doanh thì trong đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng cần phải thể hiện được nhu cầu sử dụng đất của gia đình phù hợp với mục đích sử dụng đất sau khi chuyển.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất cần phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, trừ một số trường hợp không phải xin phép nhưng cần phải đăng ký biến động đất đai.

Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng cần đăng ký biến động được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi Khoản 1 Điều 11 của Thông tư 02/2015/TT-BTNMT bao gồm:

"a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;"

Lời kết

Hy vọng thông qua bài viết, quý bạn đọc đã có thể trả lời đất DRM là đất gì và biết thêm một số quy định có liên quan.