Những câu hỏi liên quan đến hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, tài chính (Phần 2)

0
361
Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơtiếp nhận hồ sơ
Trường hợp hồ sơ chưa đủ thì trả lại ngay trong ngày làm việc

Câu hỏi 304. Trách nhiệm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được quy định như thế nào?

1.Kê khai hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi thực hiện các thủ tục h*nh chính về đất đai: giao đất, cho thuê đất, chuyển Mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là giấy chứng nhận) khi công nhận quyền sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất và chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

trach nhiem cua nguoi su dung dat - Những câu hỏi liên quan đến hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, tài chính (Phần 2) - trinh-tu-thu-tuc
Kê khai hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận hồ sơ

2.Nộp hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

a)Giấy tờ để thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Khoản 1 trên.

b)Giấy tờ có liên quan phục vụ việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, trừ Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do Văn phòng đăng ký đất đa’ lập (sau đây gọi là Phiếu chuyển thông tin).

3.Tiếp nhận Thông báo nộp các Khoản nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước và các Khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai do cơ quan thuế chuyển đến theo quy định.

4.Thực hiện nộp đầy đủ, đúng thời hạn các Khoản nghĩa vụ tài chính theo Thông báo của cơ quan thuế và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đổi với các Khoản nghĩa vụ tài chính chậm nộp.

5.Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đã nộp.

Câu hỏi 305. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơ được quy định như thế nào?

trach nhiem cua co quan tiep nhan ho so - Những câu hỏi liên quan đến hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, tài chính (Phần 2) - trinh-tu-thu-tuc
Trường hợp hồ sơ chưa đủ thì trả lại ngay trong ngày làm việc

1.Hướng dẫn người sử dụng đất kê khai hồ sơ; tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, thống nhất thông tin của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đủ thì trả lại ngay trong ngày làm việc và hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và luân chuyển theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 trên.

2.Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:

a)Kiểm tra hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển Mục đích sử dụng đất theo quy định.

b)Chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính và cơ quan thuế thống nhất lựa chọn phương pháp xác định giá đất, trên cơ sở đối tượng và giá trị của diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất.

c)Căn cứ phương pháp xác định giá đất đã xác định theo quy định tại Điểm b Khoản này thực hiện luân chuyển hồ sơ như sau:

-Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số Điều chỉnh giá đất thì chuyển quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển Mục đích sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan cho Văn phòng đăng ký đất đai.

-Trường hợp áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ, thặng dư thì Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án giá đất gửi Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng để thẩm định, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt giá đất của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển Mục đích sử dụng đất, quyết định phê duyệt giá đất và các giấy tờ có liên quan cho Văn phòng đăng ký đất đai.

3.Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm luân chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai để giải quyết theo quy định.

co quan tiep nhan ho so co trach nhiem - Những câu hỏi liên quan đến hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, tài chính (Phần 2) - trinh-tu-thu-tuc
Kiểm tra hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định g

4.Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

a)Lập Phiếu chuyển thông tin (bao gồm cả trường hợp hồ sơ người sử dụng đất nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai và hồ sơ do các cơ quan quy định chuyển đến). Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các Thông tin ghi trên Phiếu.

b)Thực hiện phân loại hồ sơ để luân chuyển như sau:

-Đối với hồ sơ không có Khoản được trừ thì luân chuyển cho cơ quan thuế.

-Đối với hồ sơ có Khoản được trừ thì chuyển đồng thời cho cơ quan thuế và cơ quan tài chính.

c)Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan tài chính đối với trường hợp hồ sơ không đủ thông tin hoặc có sai sót để xác định nghĩa vụ tài chính, xác định các Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

d)Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Thông báo của cơ quan thuế.

Câu hỏi 306. Trách nhiệm của cơ quan tài chính được quy định như thế nào?

1.Báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương tổ chức thẩm định giá đất theo đề nghị của cơ quan tài nguyên và môi trường và gửi kết quả thẩm định cho cơ quan tài nguyên và môi trường. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định giá, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm hoàn thiện phương án giá đất trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định.

2.Xác định các Khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp trên cơ sở hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments