Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn triển khai hỗ trợ lãi suất

Trần Ngọc Đức

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Tới giai đoạn trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, các ngân hàng thương mại sẽ thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách vay theo một trong hai phương thức được quy định… 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

NHNN đã nhanh chóng tổ chức hướng dẫn triển khai chương trình kích cầu quan trọng này theo Nghị định. Theo thông tư 03, đến thời điểm trả nợ của từng thời kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại sẽ hỗ trợ lãi suất với khách hàng theo một trong hai phương thức là:

Giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách vay bằng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất. Hoặc ngân hàng thương mại có thể thực hiện thu toàn bộ lãi tiền vay của khách hàng trong kỳ vay và hoàn trả lại số số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi.

Trường hợp thu lãi vay trong kỳ thực hiện sau giờ làm việc của các ngân hàng thì việc hoàn trả số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất có thể tiếp tục vào ngày hôm sau. Thông tư nêu rõ về việc xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất là các ngân hàng thương mại đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ NHNN cho hai năm liên tiếp 2022, 2023 và chi tiết từng năm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Trong trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của các đơn vị ngân hàng trong năm 2022 và 2023 nhỏ hơn hoặc bằng 40.000 tỷ đồng thì NHNN xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại như đã đăng ký trước đó.

trien-khai-ho-tro-lai-suat-11-1653564193.jpg
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn triển khai hỗ trợ lãi suất

Trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của các ngân hàng thương mại trong 2 năm 2022 và 2023 lớn hơn 40.000 tỷ đồng thì NHNN sẽ xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại. Cụ thể, với hạn mức trong 2 năm 2022 và 2023.

Cụ thể, hạn mức xác định trong 2 năm 2022 và 2023 bằng tích số giữa 40.000 tỷ đồng và tỷ trọng dư nợ cho vay đến 31/12/2021 của từng ngân hàng thương mại trên tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng thương mại có đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất, nhưng không vượt quá số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của từng ngân hàng thương mại, xác định cụ thể theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 03.

Dựa trên kết quả xác định hạn mức trong năm 2022 và 2023 được nêu tại điểm a, NHNN xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất năm 2022 đối với mỗi ngân hàng thương mại thông qua số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch trong năm 2022. 

Trong trường hợp số tiền hỗ trợ lãi suất của ngân hàng theo kế hoạch năm 2022 bằng hoặc lớn hơn hạn mức xác định trong năm 2022 và 2023 thì hạn mức hỗ trợ lãi suất trong năm 2022 bằng hạn mức xác định trong cả hai năm 2022 và 2023; Hạn mức xác định trong năm 2023 sẽ bằng hạn mức xác định trong hai năm 2022 và 2023 trừ đi hạn mức xác định trong năm 2022.

Vào quý III/2023, trong trường hợp cần thiết và căn cứ vào báo cáo của các ngân hàng thương mại, NHNN sẽ xem xét và điều chỉnh hạn mức hỗ trợ lãi suất giữa các ngân hàng theo nguyên tắc chuyển từ ngân hàng thương mại không có nhu cầu sử dụng hết hạn mức cho ngân hàng có nhu cầu bổ sung hạn mức (nếu có).

Trong trường hợp số hạn mức có nhu cầu bổ sung lớn hơn hạn mức không có nhu cầu sử dụng thì ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành phân bổ cho các ngân hàng thương mại có nhu cầu bổ sung hạn mức theo kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất đến cuối tháng 6/2023 của những ngân hàng này.