Chi tiết Kế hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm năm 2022

Hoàng Bích Nga

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã có Quyết định phê duyệt phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm.

Kế hoạch sử dụng đất của huyện Hoài Đức trong năm 2022

Theo Quyết định số 188 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trong năm 2022 của huyện Hoài Đức, tổng diện tích tự nhiên của huyện này là 8,492,2 héc-ta. Trong đó, đất nông nghiệp là 4,043,58 héc-ta, bao gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác. Đất phi nông nghiệp là 4.432 héc-ta. Trong đó, đất quốc phòng là 110,41 héc-ta, đất an ninh là 5,64 héc-ta, đất cụm công nghiệp là 151,21 héc-ta, đất thương mại dịch vụ là 203, 56 héc-ta, đất dùng cho hoạt động làm gốm, xây dựng là 8,27 héc-ta và đất phát triển hạ tầng quốc gia, tỉnh, huyện và xã là 1.540, 53 héc-ta và đất chưa sử dụng là 16,44 héc-ta. 

Trong năm 2022, huyện Hoài Đức sẽ thu hồi 276 héc-ta đất. Trong đó, đất nông nghiệp bị thu hồi là 268 héc ta, bao gồm 229 héc-ta đất trồng lúa, 20 héc-ta đất trồng cây hàng năm khác, 18 héc-ta đất trồng cây lâu năm và 0,18 héc-ta đất nuôi trồng thủy sản. Diện tích đất phi nông nghiệp bị thu hồi là 8 héc-ta, bao gồm đất phát triển hạ tầng quốc gia, tỉnh, huyện, xã là 7,15 héc-ta và 0,85 héc-ta đất ở tại đô thị.

ke-hoach-su-dung-dat-01-1643250834.jpg
Trong năm 2022, huyện Hoài Đức sẽ thu hồi 276 héc-ta đất.

Về kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong năm 2022 của huyện Hoài Đức, huyện sẽ chuyển đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp là 313 héc-ta. Trong đó, đất trông lúa là 266 héc-ta, đất trồng cây hàng năm khác là 23 héc-ta, đất trồng cây lâu năm là 23 héc-ta và đất nuôi trồng thủy sản là 0,18 héc-ta. 

Các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất của huyện Hoài Đức trong năm 2022 có tổng cộng 144 dự án với diện tích 849 héc-ta. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện. Nếu phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý và khả năng thực hiện, huyện tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt bổ sung kết hoạch sử dụng đất.

 Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức công bố công khai kế hoạch sử dụng đât theo đúng quy định. Thực hiện thu hồi đất theo kế hoạch đã được phê duyệt; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch. Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trước ngày 15/9/2022.

Kế hoạch sử dụng đất của huyện Gia Lâm trong năm 2022

Theo Quyết định số 194/ QĐ-UBND ngày 14/1/2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Gia Lâm, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Gia Lâm là 11,664,16 héc-ta. Trong đó, đất nông nghiệp là 5,038.48 héc-ta, chiếm 43,2% cơ cấu đất của huyện. Diện tích đất trồng lúa là 1,892 héc-ta, đất trồng cây hàng năm khác là 1,509 héc-ta, đất trồng cây lâu năm là 885 héc-ta, đất rừng phòng hộ là 15,69 héc-ta, đất nuôi trồng thủy sản là 290 héc-ta và đất nông nghiệp khác là 443 héc-ta. Đất phi nông nghiệp là 6,462.14 héc-ta, chiếm 55,40% cơ cấu đất của huyện. Đất quốc phòng, an ninh là hơn 94 héc-ta, đất cụm công nghiệp, khu công nghiệp là 159,85 héc-ta. Đất thương mại dịch vụ của huyện Gia Lâm là 297 héc-ta và đất sản xuất phi nông nghiệp là 371 héc-ta. Ngoài ra đất dành cho phát triển hạ tầng là 2,393.69 héc-ta.

ke-hoach-su-dung-dat-02-1643250834.jpg
Kế hoạch thu hồi đất nông nghiệp trong năm 2022 của huyện Gia Lâm là 614 héc-ta.

Kế hoạch thu hồi đất nông nghiệp trong năm 2022 của huyện Gia Lâm là 614 héc-ta. Trong đó có 222 héc-ta đất trồng lúa; 115 héc-ta đất trồng cây hàng năm; 117 héc-ta đất trồng cây lâu năm; 110 héc-ta đất nông nghiệp khác và 47 héc-ta đất nuôi trồng thủy sản. Đối với đất phi nông nghiệp, trong năm 2022, huyện Gia Lâm sẽ thu hồi tổng cộng 187,5 héc-ta. Cụ thể, 8,98 héc-ta đất quốc phòng; 0,09 héc-ta đất cụm công nghiệp; 0,15 héc-ta đất thương mại dịch vụ; 29,74 héc-ta đất sản xuất phi nông nghiệp. và 86,90 héc-ta đất phát triển hạ tầng.

Kế hoạch cũng nêu rõ, trong năm 2022, Gia Lâm sẽ chuyển đổi tổng số 686,47 héc-ta đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, có 257 héc-ta đất trồng lúa; 128 héc-ta đất trồng cây hàng năm; 136 héc-ta đất trồng cây lâu năm; 51 héc-ta đất nuôi trồng thủy sản và 112 héc-ta đất nông nghiệp khác. 

Huyện Gia Lâm có 158 dự án với tổng số 959, 46 héc-ta đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định. Đồng thời có kế hoạch kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất. Báo cáo kết quả thực hiện đất trước ngày 25/9/2022.

Kế hoạch sử dụng đất huyện Quốc Oai trong năm 2022

Theo Quyết định số 193/ QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quốc Oai, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện này là 15.122 héc-ta. Trong đó, đất nông nghiệp là 9.313 héc ta, gồm 5.019 héc-ta đất trồng lúa; 628 héc-ta đất trồng cây hàng năm; 1.697 héc-ta đất trồng cây lâu năm; 412 héc-ta đất rừng phòng hộ; 86 héc-ta đất rừng đặc dụng; 584 héc-ta đất rừng sản xuất; 457 héc-ta đất nuôi trồng thủy sản và 426 héc-ta đất nông nghiệp khác. 

ke-hoach-su-dung-dat-03-1643250834.jpg
Trong năm 2022, Quốc Oai sẽ chuyển đổi 406 héc-ta đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Đất phi nông nghiệp của huyện Quốc Oai là 5.717,89 héc-ta. Trong đó, đất quốc phòng là 406 héc-ta, đất an ninh 1,08 héc-ta, đất khu công nghiệp; cụm công nghiệp là 312, 678 héc-ta, đất thương mại dịch vụ là 60,86 héc-t, đất sản xuất phi nông nghiệp là 58 héc ta, đất phát triển hạ tầng 2.212,11 héc-ta và đất dùng cho khoáng sản, xây dựng, làm gốm là 214,59 héc-ta.

Huyện Quốc Oai sẽ thu hồi 406,85 héc-ta đất nông nghiệp trong năm 2022. Trong đó có 291 héc-ta đất trồng lúa, 42 héc ta đất trồng cây hàng năm, 47 héc-ta đất trồng cây lâu năm và 3,06 héc-ta đất rừng sản xuất. Huyện cũng sẽ thu hồi 1,29 héc-ta đất phi nông nghiệp.

Trong năm 2022, Quốc Oai sẽ chuyển đổi 406 héc-ta đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Huyện này cũng có 135 dự án, công trình, với 717,66 héc-ta đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất của năm 2022.

Đối với các yêu cầu, nhiệm vụ, huyện Quốc Oai cũng được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2022.