Quý 1/2022, Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) báo lãi gấp 4 sau khi ghi nhận khoản doanh thu tài chính hơn 100 tỷ đồng

Phạm Thị Tâm

Theo thống kê, trong quý 1/2022 vừa qua doanh thu tài chính tăng, dù vậy chi phí tài chính của Tổng công ty xây dựng số 1 cũng tăng mạnh bởi vì gánh nặng chi phí lãi vay.

Theo Trí thức trẻ, Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất trong quy 1/2022 với mức doanh thu giảm 9.2% so với cùng kỳ về mức 1.175 tỷ đồng. Dù thế, tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn nhiều, đến 11,1% nên đã dẫn đến lợi nhuận gộp từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng hơn 32% so với cùng kỳ, lên gần 73 tỷ đồng. Và trong cơ cấu doanh thu của công ty thì doanh thu hoạt động xây dựng đạt 628 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 16% và đóng góp khoảng 53% vào tổng doanh thu. Còn lại sẽ là doanh thu bán hàng hóa (239 ty đồng) và doanh thu bán thành phẩm 268 tỷ đồng còn doanh thu cung cấp dịch vụ là 39 tỷ đồng. 

tong-cog-ty-xay-dung-so-1-1-1651718551.jpg
Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất trong quy 1/2022 với mức doanh thu giảm 9.2% so với cùng kỳ

Có thể thấy, doanh thu tài chính trong quý 1/2022 tăng vọt từ 162%  so với cùng kỳ từ 39 tỷ đồng lên 102 tỷ đồng chủ yếu là nhờ vào việc tăng khoản lãi thu tiền gửi, so với cùng kỳ tăng 37 tỷ đồng và nhận cổ tức, lợi nhuận được chia so với cùng kỳ tăng 40 tỷ đồng. Dù vậy chi phí tài chính - chủ yếu là chi phí lãi vay cũng ghi nhận tăng 34 tỷ đồng so với cùng kỳ lên trên 76 tỷ đồng. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh trong quý 1/2022 lên 71 tỷ đồng tương ứng tăng hơn gấp đôi chủ yếu bởi vì tăng chi phí cho nhân viên quản lý và các chi phí bằng tiền khác. Hơn thế, các công ty liên doanh liên kết đã có lãi dù chủ tính đầu trăm triệu đồng trong khi đó cùng kỳ năm ngoái ghi nhận lỗ gần 7 tỷ đồng. 

tong-cog-ty-xay-dung-so-1-2-1651718560.jpg
Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1)

Báo cáo tài chính cũng ghi nhận đến ngày 31/3/2022 CC1 còn 1.221 tỷ đồng tiền cùng các khoản tiền tương đương, so với số liệu đầu năm giảm 100 tỷ đồng, trong đó khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng 345 tỷ đồng. Còn tiền gửi kỳ hạn 1 - 3 tháng hơn 845 tỷ đồng. Ngoài ra công ty cũng còn khoản tiền gửi kỳ hạn 6 - 12 tháng trị giá là 450 tỷ đồng và khoản đầu tư vào trái phiếu 11 tỷ đồng. Trong đó đến ngày 31/3/2022 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận tăng hơn 720 tỷ đồng lên mức 3.050 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn ghi nhận tăng 493 tỷ đồng lên mức 4.117 tỷ đồng. Kết quả, trong quý 1/2022 CC1 vẫn lãi sau thuế 16,5 tỷ đồng, gấp 4 lần lãi đạt được trong quý 1/2022, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 18 tỷ đồng.