Vietnam Airlines tiếp tục lỗ hơn 13.300 tỷ đồng

Nguyễn Quân

Theo báo cáo này, lợi nhuận sau thuế quý IV của Tổng công ty ghi nhận lỗ 1.184 tỷ đồng; lũy kế cả năm 2021 lỗ 13.337 tỷ đồng, giảm 2.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.