Hà Nội sẽ có nhiều huyện lên quận

Nguyễn Quân

Ngày 5/5, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, trong đó có 4-7 huyện sẽ lên quận.