Bản tin BĐS 1/12/2022: Năm 2024 sẽ trình Quốc hội ban hành luật để đánh thuế đối với nhà

Nguyễn Hồng Quân
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký quyết định phê duyệt chương trình hành động triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Tại quyết định, Bộ này lên kế hoạch trong năm 2023 sẽ trình Quốc hội xem xét và năm 2024 ban hành luật thuế liên quan đến tài sản. Sau khi Quốc hội ban hành luật này, năm 2024, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành thuế liên quan đến tài sản.