Đất Xanh Group (DXG) báo lãi quý 1/2022 giảm 43% do hụt thu từ BĐS

Phạm Thị Tâm

Trong năm 2022, Đất Xanh Group (DXG) đã đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất là 11.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 1.400 tỷ đồng, so với năm trước tăng 9% và 21%.

Theo Nhịp sống kinh tế, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu giảm 39% so với cùng kỳ xuống còn 1.792 tỷ đồng. Lý do đến tưc việc doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong kỳ chỉ ghi nhận hơn 984 tỷ đồng, so với quý 1/2021 giảm gần 55%. Bên cạnh đó, doanh thu từ dịch vụ môi giới cũng ghi nhận giảm hơn 3% chỉ còn gần 710 tỷ đồng. Cũng theo đó, doanh thu tài chính chiếm tỷ trọng nhỏ trong khi đó chi phí lãi vay và chi phí bán hàng ghi nhận lần lượt là 11% và 54% còn 103 tỷ đồng và 261 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý cũng ghi nhận tăng 16% lên hơn 172 tỷ đồng. Kết quả, Đất Xanh Group ghi nhận lãi ròng hơn 408 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 43%, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 270 tỷ đồng. 

dat-xanh-group-2-1651503561.jpg
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu giảm 39% so với cùng kỳ xuống còn 1.792 tỷ đồng

Tính đến thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản của Đất Xanh Group đạt 28.871 tỷ đồng, so với đầu năm tăng nhẹ 2%. Trong đó, các khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản chính là phải thu ngắn hạn cùng với hàng tồn kho lần lượt tăng 10% và 2% lên 1.857 tỷ đồng và 11.411 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở thời điểm cuối quý 1 ghi nhận giảm nhẹ 4% xuống gần 864 tỷ đồng đồng thời có sự dịch chuyển cơ cấu từ dài sang ngắn hạn. 

Và theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 28/5, Đất Xanh Group sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 với mức doanh thu thuần hợp nhất là 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 1.400 tỷ đồng, so với năm trước lần lượt tăng 9% và 21%, cổ tức 2022 dự kiến 20%. 

dat-xanh-group-1-1651503572.jpg
Báo cáo tài chính của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) 

Cũng trong tài liệu, Hội đồng quản trị Đất Xanh Group dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cũng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 26/6/2021. Lý do là công ty đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế cho việc huy động vốn từ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thời điểm trước đó, Hội đồng quản trị Đất Xanh Group đã thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền có đảm bảo bằng tài sản là cổ phiếu của Đất Xanh Services (mã DXS) đồng thời xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của DXG.