Nghỉ hưu từ năm 2023 và đóng BHXH đủ 24 năm, lương hưu sẽ được hưởng như thế nào?

Nguyễn Thị Thùy

Theo Luật Bảo hiểm xã hội mới được sửa đổi, kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu sẽ không thay đổi và cũng không tăng nữa.

Từ trước đến nay, chế độ lương hưu hàng tháng luôn là điều mà người lao động quan tâm, đặc biệt là những người chuẩn bị đến độ tuổi về hưu. Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, khi người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở nên thì sẽ được hưởng lương hưu.

Bên cạnh đó, tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập đóng BHXH hàng tháng. Bên cạnh đó, người lao động sẽ được hưởng tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm còn từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm;

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu, người lao động sẽ được tính thêm 2%. Mức hưởng lương hưu tối đa sẽ là 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

bao-hiem-1651461836.jpg
Ảnh: minh họa

Tính như thế, nếu người lao động là nam giới đủ điều kiện về hưu vào năm 2023 và đóng đủ 24 năm BHXH, họ sẽ được hưởng lương hưu tương đương với 53% tiền lương tháng đóng BHXH.  

Đối với lao động nữ, khi đủ điều kiện về hưu vào năm 2023 mà đóng thủ 15 năm BHXH sẽ được hưởng 45% tiền lương tháng đóng BHXH. Tương tự như thế, cứ thêm một năm đóng BHXH thì lương hưu sẽ được tính thêm 2%. Như vậy, lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2023, đóng đủ 25 năm BHXH sẽ được hưởng lương hưu bằng 63% tiền lương tháng đóng BHXH. 

Đáng chú ý, kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu sẽ không thay đổi. Theo đó, lao động nữ cần đóng tối thiểu là 15 năm còn lao động nam cần đóng tối thiểu là 20 năm.  

Ngoài ra, để tính số năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu tối đa sẽ được tính như sau:   

Số năm đóng BHXH để hưởng lương tối đa = (Số năm đóng BHXH để hưởng lương 45%, xét theo năm về hưu) + 15;

Từ công thức trên có thể thấy, người lao động là nam đủ điều kiện về hưu năm 2022, đóng đủ 35 năm BHXH sẽ được hưởng lương hưu tối đa, tương đương với 75% tiền lương tháng đóng BHXH. Còn lao động nữ nếu đủ điều kiện về hưu năm 2022 và đóng đủ 30 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu tối đa, cũng tương đương với 75% lương tháng đóng BHXH.

Với những trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc nhưng về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì sẽ bị trừ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định là 2% và chắc chắn sẽ không được hưởng mức lương hưu tối đa.