Thành lập Tổ công tác về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai tại một số tỉnh, thành phố

Hoàng Bích Nga

Ngày 29/1/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 153/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố.

Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Tổ phó thường trực là ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ. 3 Tổ phó gồm: ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thành viên trong Tổ công tác là lãnh đạo một số bộ, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là chỉ đạo kiểm tra, rà soát khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố.

to-cong-tac-chinh-phu-01-1643516219.jpg
Ảnh minh họa.

Đồng thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng hợp, tham mưu Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác còn có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương.

Tổ Công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến đất đai không có vướng mắc, phù hợp với quy định của pháp luật; tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công. Thanh tra Chính phủ quyết định thành lập Tổ giúp việc của Tổ công tác.

Chỉ đạo thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cho thấy sự quyết liệt, nhanh chóng của Chính phủ nhằm giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến các dự án, đất đai giúp thị trường bất động sản tại các địa phương được minh bạch hóa hơn.