Thanh Hóa có nguy cơ không thể phát triển các khu công nghiệp vì thiếu đất 

Hoàng Bích Nga
Thanh Hóa được quy hoạch phát triển 41 khu công nghiệp tuy nhiên chỉ tiêu đất khu công nghiệp đến năm 2030 của địa phương này hiện không đáp ứng được nhu cầu phát triển các khu công nghiệp mới.

Diện tích đất chuyển đổi chỉ đủ phát triển đến 2024 

Theo Vneconomy, Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025, Thanh Hóa đang gặp khó khi quy hoạch đất khu công nghiệp không đáp ứng được nhu cầu phát triển.

Tỉnh Thanh Hóa được phân bổ chỉ tiêu sử dụng các loại đất thời kỳ 2021 - 2030 so với hiện trạng sử dụng đất năm 2020 như sau, tính đến năm 2030, nhóm đất phi nông nghiệp tăng 31.645 ha (đất khu công nghiệp tăng 5.005 ha); nhóm đất nông nghiệp giảm 22.142 ha (đất trồng lúa giảm 17.498 ha, đất chuyên trồng lúa nước giảm 4.875 ha); nhóm đất chưa sử dụng giảm 9.504 ha.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trên địa bàn nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo, phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022.

khu-cong-nghiep-thanh-hoa-02-1686301214.jpg
Khu kinh tế Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (từ 31/12/2020 đến 30/4/2023) cho thấy, nhóm đất nông nghiệp giảm 4.211 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa giảm 1.825,73 ha); nhóm đất phi nông nghiệp tăng 4.751 ha (trong đó đất khu công nghiệp tăng 585 ha); nhóm đất chưa sử dụng giảm 540 ha.

Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện chỉ tiêu sử dụng của các loại đất còn thiếu nhiều so với nhu cầu thực tế để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa theo Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa được phân bổ chưa đảm bảo nhu cầu tối thiểu phục vụ các dự án trọng điểm, dự án đầu tư phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Các dự án có tính chất đột phá nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận địa điểm đầu tư nên rất khó khăn trong việc cân đối, giao chỉ tiêu sử dụng đất, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

khu-cong-nghiep-thanh-hoa-01-1686301214.jpg
Tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ thiếu đất để phát triển khu công nghiệp.

Do đó, quy mô, diện tích của các công trình, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và thực tế tiến độ triển khai các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án hạ tầng giao thông thì đến hết năm 2024, tỉnh Thanh Hóa sẽ sử dụng hết chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ (4.875 ha). Bên cạnh đó, tại một số địa phương của tỉnh Thanh Hóa đang thiếu cục bộ chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa như thị xã Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa, huyện Đông Sơn, vấn đề này hiện tỉnh chưa có giải pháp căn cơ để giải quyết.

Số lượng khu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư tính đến hết ngày 30/4/2023 tại Thanh Hóa có tổng diện tích 4,406 ha, đạt tỷ lệ 72,8%.

Với những số liệu nêu trên có thể thấy, chỉ tiêu đất khu công nghiệp đến năm 2030 tại tỉnh Thanh Hóa sẽ không đáp ứng được nhu cầu phát triển đối với 41 khu công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Đề nghị điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 6886/UBND-NN báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022.

Nội dung công văn nêu rõ, đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp giảm thêm 31.494 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước giảm thêm 19.870 ha); diện tích đất phi nông nghiệp tăng thêm 32.364 ha (trong đó đất khu công nghiệp tăng thêm 6.173 ha); diện tích đất chưa sử dụng giảm thêm 870 ha. Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 như sau: Diện tích đất nông nghiệp giảm 27.498 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước giảm thêm 9.706 ha); diện tích đất phi nông nghiệp tăng 27.498 ha (trong đó đất khu công nghiệp tăng thêm 4.728 ha); diện tích đất chưa sử dụng giữ nguyên.

kkt-nghi-son-1686301204.jpg
Tỉnh Thanh Hóa đề nghị đến năm 2030, tăng đất khu công nghiệp thêm 6.173 ha.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay có khu kinh tế ven biển Nghi Sơn với diện tích 106.000 ha và 8 khu công nghiệp có tổng diện tích 2.035 ha.

Nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hút các dự án đầu tư mới, sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển vào Thanh Hóa thời kỳ hậu Covid-19, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu bổ sung một số khu công nghiệp, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 2021 - 2025, bổ sung vào quy hoạch 1 khu kinh tế cửa khẩu là khu kinh tế cửa khẩu Na Mèo; 11 khu công nghiệp; bỏ khu công nghiệp Hoàng Long để dành quỹ đất cho phát triển đô thị.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 1004/TTg-NN ngày 30/7/2020 về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và đất ở tại đô thị. Nội dung công văn nêu rõ, tạm điều chỉnh diện tích đất khu công nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa đến ngày 31/12/2020 giảm 2.100 ha. Do đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ còn 2.137 ha chỉ tiêu đất phát triển công nghiệp.