Bộ Xây dựng đặt mục tiêu toàn quốc có 1.000 đô thị vào năm 2025

Hoàng Bích Nga
Theo Quyết định số 143/QĐ-BXD, Bộ Xây dựng xác định mục tiêu số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 đạt khoảng 950 - 1.000 đô thị, đến năm 2030 hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia. 

Đạt tối thiểu 32 m2 diện tích sàn nhà/người ở đô thị

Theo Thanh niên, Bộ Xây dựng mới đây đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-BXD, ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu đến năm tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Quyết định nêu rõ tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên vào năm 2025 đạt khoảng 1,5 - 1,9%, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9 - 2,3%.

muc-tieu-1000-do-thi-nam-2025-02-1679542617.jpg
Đặt mục tiêu đến năm tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%.

Đến năm 2025, trên toàn quốc sẽ có khoảng 950 - 1.000 đô thị. Đến năm 2030 có khoảng 1.000 - 1.2000 đô thị. Cụ thể, đến năm 2025, 100% các đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch tổng thể, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị, đảm bảo tối thiểu 100% đô thị loại III trở lên hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, đặc biệt là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo, công trình văn hóa cấp đô thị.

Đến năm 2030, trên toàn quốc sẽ hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đạt chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa cấp đô thị tương đương với mức bình quân của đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN.

Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11 - 16% vào năm 2025 và đạt 16 - 26% vào năm 2030. Về diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6 - 8 m2 vào năm 2025, khoảng 8 - 10 m2 vào năm 2030. Đặc biệt diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 28 m2 vào năm 2025, đến năm 2030 diện tích này đạt tối thiểu 32 m2.

muc-tieu-1000-do-thi-nam-2025-03-1679542617.jpg
Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 28 m2 vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tối thiểu 32 m2. 

Theo Quyết định, tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á. Hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, có sự thống nhất và cân đối giữa các vùng, miền. Các đô thị phải có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, kiến trúc tiêu biểu giàu bản sắc, xanh, hiện đại và thông minh. Bộ Xây dựng đặt mục tiêu xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế. Cơ cấu kinh tế khu vực đô thị phát triển theo hướng hiện đại với các ngành kinh tế xanh và kinh tế số chiếm tỷ trọng lớn.

5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Bộ Xây dựng đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Nhóm nhiệm vụ và giải pháp thứ nhất là thống nhất nhận thức và hành động về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Đơn vị được giao có trách nhiệm phải thường xuyên, định kỳ tổ chức các hình thức tuyên truyền phổ biến việc triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết số 148/NQ-CP, Nghị quyết số 06-NQ/TW và các Nghị quyết khác của Đảng và Nhà nước liên quan quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị.

Nhóm nhiệm vụ và giải pháp thứ hai là nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững. Các đơn vị được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đổi mới toàn diện về phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch đô thị; tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổng kết, đánh giá mô hình Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; nghiên cứu, xây dựng Danh mục công trình kiến trúc có giá trị tại các đô thị lớn Việt Nam…

muc-tieu-1000-do-thi-nam-2025-01-1679542617.jpg
Bộ Xây dựng đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu về quy hoạch đô thị.

Nhóm nhiệm vụ và giải pháp thứ ba là thúc đẩy chương trình, kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đơn vị liên quan sẽ được hướng dẫn để thống nhất rà soát, lập chương trình phát triển đô thị, thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào ít nhất 100 đô thị tiêu biểu, có khả năng chống chịu, giảm phát thải, thông minh, có bản sắc và hoàn thiện điều kiện hạ tầng đô thị. Đồng thời tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ để hoàn thành chỉ tiêu đề ra về lập Chương trình phát triển đô thị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển đô thị thông minh theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân tại các khu công nghiệp, theo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045…

Nhóm nhiệm vụ và giải pháp thứ tư là xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển đô thị. Bao gồm xây dựng nguồn nhân lực để phát triển đô thị, thực hiện các nội dung Nhiệm vụ 20 Nghị quyết số 148/NQ-CP

Nhóm nhiệm vụ và giải pháp thứ năm là xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó có nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật điều chỉnh về Quy hoạch đô thị và nông thôn; nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị; xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi); xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)…